โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ, โรงเรียนสอนภาษา, สถาบันสอนภาษา, สถาบันสอนภาษาอังกฤษ, สอนภาษาอังกฤษ
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
   

สอบ TOEFL ติวสอบ TOEFL ข้อสอบ TOEFL – ที่ โรงเรียนสอนภาษา แบร์ลิทซ์

โรงเรียนสอนภาษา แบร์ลิทซ์ ตระหนักว่า การที่จะประสบความสำเร็จในโลกปัจจุบันนักเรียนต้องประสบความสำเร็จในการสอบเพื่อจะเปิดทางไปสู่โอกาสและ ทางเลือกที่ดีให้กับตนเอง เราเข้าใจดีถึงความท้าทายของการทดสอบเหล่านี้และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับนักเรียนของเราเพื่อเพิ่มคะแนน จากการทดสอบต่างๆและช่วยให้พวกเขาไปถึงยังฝันที่ตั้งไว้

สอบ TOEFL ที่ โรงเรียนสอนภาษา แบร์ลิทซ์

จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ สอบ TOEFL ทำให้มีโรงเรียนเพียงไม่กี่โรงเรียนที่สามารถพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับการทดสอบแบบ ใหม่ที่เรียกว่า iBT TOEFL ให้กับนักเรียนได้ แบร์ลิทซ์ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสอนภาษาจำนวนไม่มากนักที่ยังคงสร้างความ สำเร็จให้กับนักเรียนในการทด สอบ TOEFL รูปแบบใหม่ ทั้งนี้หลักสูตร สอบ TOEFL ของแบร์ลิทซ์ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเอาชนะ ความท้าทายใหม่ๆ ของข้อสอบ iBT TOEFL ได้ แบร์ลิทซ์ได้พิสูจน์แล้วด้วยการช่วยให้นักเรียนของเราสามารถ สอบ TOEFL ได้คะแนนตามที่ ต้องการ จุดมุ่งหมายในการสอนของเราไม่ใช่แค่การสอนภาษาอังกฤษ แต่เป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำข้อส สอบ TOEFL ให้ได้อย่างมีประสิทธิผล นักเรียนของเราจึงได้เรียนรู้และพัฒนาวิธีการเรียบเรียงความคิดและวิธีการนำเสนอผ่านการพูดและการ เขียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนทักษะด้านการฟังและความเข้าใจก็จะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดการอ่านและการฟัง

   
จุดมุ่งหมายของ สอบ TOEFL

สอบ TOEFL เป็นข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ ในช่วงปี 2001-2002 มีผู้ที่สมัคร สอบ TOEFL แบบ CBT จำนวนกว่า 625,000 คนทั่วโลก กล่าวได้ว่า สอบ TOEFL เป็นการสอบแบบมาตรฐาน ที่วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางของการเรียนการสอน

โครงสร้างของข้อ สอบ TOEFL

การ สอบ TOEFL ในปัจจุบันในประเทศไทย อยู่ในรูปแบบ computer-based test ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ Listening (computer-adaptive format), Structure (computer-adaptive format), Reading และ Writing

ใน 2 ส่วนแรกคือ Listening และ Structure จะเป็นแบบ computer-adaptive ซึ่งหมายถึงผู้ สอบ TOEFL จะได้รับคำถาม ตามระดับความสามารถในการทำข้อสอบ สำหรับข้อ สอบ TOEFL ใน 2 ส่วนนี้ คำถามแรกจะมีระดับความยากง่ายในระดับกลาง ส่วนคำถามต่อไป จะเป็นคำถามที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบและการออกแบบของข้อสอบ การสอบ TOEFL ใน 2 ส่วนนี้ ผู้สอบสามารถเปลี่ยน หรือสลับคำตอบได้มากเท่าที่ต้องการ จนเมื่อตัดสินใจและยืนยันในคำตอบแล้ว จึงเลื่อนไปยังคำถามข้อต่อไปได้ แต่เมื่อเลื่อนไปยังคำถามใหม่แล้ว ผู้ สอบ TOEFL จะไม่สามารถย้อนกลับมายังคำถามที่ผ่านมาแล้วได้อีก คำตอบสำหรับแต่ละคำถามที่ปรากฏอยู่บนจอ จะช่วยให้บ่งบอกได้ถึงระดับความยากของข้อสอบข้อต่อไปที่ผู้สอบจะได้รับ ผู้สอบต้องตอบคำถามอย่างน้อย 1 ข้อในแต่ละส่วน และต้องทำข้อ สอบ TOEFL ในส่วน Writing ด้วย จึงจะได้รับผลสอบอย่างเป็นทางการ หากไม่ทำในส่วน Writing จะถือว่าทำข้อสอบไม่สมบูรณ์ซึ่งจะมีผลทำให้ข้อสอบทั้งหมดไม่ได้รับการให้คะแนน

• สอบ TOEFL Listening เป็นการวัดความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ใน North America ผู้สอบจะได้รับหูฟัง (headphones) สำหรับการฟังบทสนทนาและการพูดคุย ในขณะที่กำลังฟังอยู่ รูปภาพของผู้พูดหรือรูปภาพของรายละเอียดอื่นๆ จะปรากฏขึ้นอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ของผู้สอบ ข้อสอบการฟังจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีคำสั่งที่แตกต่างกันไป
• สอบ TOEFL Structure เป็นการวัดความสามารถในการรับรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสม สำหรับการเขียนภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน และ การใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ incomplete sentences โดยที่ด้านใต้ของแต่ละ sentence จะมีคำหรือประโยคให้เลือก 4 ข้อ ซึ่งผู้สอบจะต้องเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด รูปแบบที่ 2 คือคำถามที่มีคำหรือประโยคที่ขีดเส้นใต้ 4 ข้อ ผู้สอบต้องเลือกข้อที่ขีดเส้นใต้ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้ประโยคถูกต้อง
• สอบ TOEFL Reading เป็นการวัดความสามารถในการอ่าน และการทำความเข้าใจบทความสั้นๆ คำถามในส่วนนี้ ประกอบด้วยบทความให้อ่าน และคำถามเกี่ยวกับบทความนั้นๆ การสอบในส่วนนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการทำข้อสอบที่ได้ทำผ่านมาแล้ว ดังนั้นผู้สอบจึงสามารถย้อนกลับไปคำถามเดิมที่ผ่านมาแล้วได้
• สอบ TOEFL Writing เป็นการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ภายใต้หัวข้อที่กำหนดให้ ผู้สอบจะได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถด้านการเขียน ซึ่งรวมถึงการสร้างและรวบรวมความคิด และการอ้างอิงถึงตัวอย่างหรือหลักฐาน และการเรียบเรียงเป็นบทความที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน ในการเขียนบทความ และก่อนที่ผู้สอบจะได้รับทราบเกี่ยวกับหัวข้อของการเขียน จะต้องเลือกก่อนว่าต้องการเขียนบทความบนกระดาษ หรือต้องการพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์ จากนั้น หัวข้อของบทความที่ต้องเขียนก็จะปรากฏขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์


ตารางแสดงจำนวนคำถามและเวลาในการ สอบ TOEFL
Test Section จำนวนคำถาม เวลาในการทำข้อสอบ
Listening
Structure
Reading
Writing 30 – 49 คำถาม
20 – 25 คำถาม
44 – 55 คำถาม
1 หัวข้อ ตามที่โจทย์กำหนด
(เลือกไม่ได้) สนทนาและตอบคำถาม ไม่มีการจับเวลาในช่วงฟังบทสนทนา แต่จะมีการกำหนดเวลาตอนตอบคำถาม
ใช้เวลารวมทั้งหมด 60 นาที
ใช้เวลารวมทั้งหมด 15 – 20 นาที ในการตอบคำถาม
ใช้เวลารวมทั้งหมด 70 – 90 นาที ในการอ่านข้อเขียนและตอบคำถาม
ใช้เวลารวมทั้งหมด 30 นาที ในการเขียนเรียงความ


การสมัครสอบ TOEFL ในประเทศไทย
ปัจจุบันการสมัคร สอบ TOEFL เพื่อสอบในประเทศไทย สามารถกระทำได้ดังนี้

การสมัครสอบ TOEFL โดบตรงที่ประเทศมาเลเซีย โดยแบ่งเป็น 2 วิธี ดังนี้
• การใช้บัตรเครดิตและโทรสมัคร สอบ TOEFL
สำหรับผู้ที่ต้องการสอบที่ศูนย์สอบ TOEFL ภายในประเทศไทย ต้องโทรไปที่ Regional Registration Center – RRC ซึ่งประจำอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย อย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่ต้องการจะสอบ นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องมีข้อมูลของบัตรเครดิตที่ถูกต้อง ของบัตร VISA, MasterCard หรือ American Express จากนั้นผู้สมัคร จะได้รับหมายเลขยืนยันการสมัคร หรือ Appointment Confirmation Number ซึ่งผู้สมัครควรเตรียมจดบันทึกไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผู้สมัครยังต้องตอบคำถามทั่วไป ซึ่งสามารถดูตัวอย่างคำถามได้จากแบบฟอร์มการสมัครสอบนานาชาติ หรือ International Test Scheduling Form
• การกรอกแบบฟอร์มการสมัครสอบ TOEFL นานาชาติ (หรือ International Test Scheduling Form)
สำหรับผู้ที่ต้องการ สอบ TOEFL ในประเทศไทย แต่ไม่ต้องการโทรสมัคร สามารถใช้วิธีการกรอกแบบฟอร์มได้ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือเอกสารการชำระเงินค่าสอบ แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์หรือส่งโทรสารไปยัง RRC ได้ โดยที่ RRC ต้องได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้องเป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันที่ต้องการสอบวันแรก แต่ถ้าต้องการส่งโทรสารพร้อมรายละเอียดของบัตรเครดิต ต้องส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน การกรอกแบบฟอร์มการสมัครสอบนี้ ผู้สมัครสอบ TOEFL สามารถเลือกวันสอบที่ต้องการได้ 5 วัน และเลือกศูนย์สอบสำรองได้อีก 1 แห่ง อย่างไรก็ดี การพิจารณาจัดวันสอบให้กับผู้สมัคร จะให้ความสำคัญกับศูนย์สอบหลักก่อน และพิจารณาจากวันสอบที่เลือกไว้จากอันดับที่ 1 ถึง 5 ตามลำดับ ในกรณีที่ไม่สามารถสำรองที่ให้กับการสอบในวันใดวันหนึ่ง สำหรับศูนย์สอบ TOEFL หลักได้ จึงจะพิจารณาจากศูนย์สอบสำรองที่ได้เลือกได้ โดยพิจารณาจากวันสอบที่เลือกไว้จากอันดับ 1 ถึง 5 ตามลำดับเช่นกัน

เมื่อสามารถสำรองวันสอบและศูนย์ สอบ TOEFL ให้กับผู้สมัครได้แล้ว เราจะจัดส่งหมายเลขยืนยันการสมัคร วันสอบ เวลารายงานตัว ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์สอบและเอกสารส่วนตัวที่ต้องนำติดตัวไปในวันสอบไปให้ยังผู้สมัครทางโทรสาร ไปรษณีย์หรือ e-mail ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่ได้รับหมายเลขยืนยันการสมัคร สามารถโทรไปตรวจสอบกับ RRC ได้ โดยต้องโทรติดต่ออย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่ต้องการสอบวันแรก สำหรับประเทศไทย ผู้ที่ต้องการสอบ TOEFL ต้องสมัครล่วงหน้าตามกำหนดเวลา ไม่สามารถเดินเข้าไปสมัครสอบ และเข้าสอบในวันนั้นๆ ได้เหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกา

การ สอบ TOEFL ในประเทศไทยจะต้องสมัครผ่านสำนักงาน RRC สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีศูนย์ประจำอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
Regional Registration Center – RRC (Region 6)
Thomson Prometric
PO Box 12964
50794 Kuala Lumpur
Malaysia

Courier Address (ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร)
Prometric, B.V. Branch Office
(Co.No 993721-U)
Suite 21A-15-1, Faber Imperial Court,
Jalan Suitan Ismail
50250 Kuala Lumpur, Malaysia

Registration Phone: 60-3-7628-3333
E-mail: searrc@thomson.com
Fax: 60-3-7628-3366

2. การสมัครสอบ TOEFL ผ่านศูนย์ศึกษาต่อ/ศูนย์ภาษา
หากผู้สมัครสอบไม่สะดวกที่จะติดต่อสำนักงาน RRC ด้วยตนเอง สามารถสมัครผ่านศูนย์ศึกษาต่อ AES (Thailand) และศูนย์ภาษา ดังนี้
2.1 ศูนย์เมืองทองธานี ที่บริษัท Abroad Education Services (Thailand)
โทร. 0 2574 5669, 0 2574 4079
2.2 ศูนย์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ที่บริษัท WTC Center
โทร. 0 2644 5560 – 1
หมายเหตุ ค่าสมัครสอบ 140 ดอลลาร์สหรัฐ
ค่าบริการ 30 ดอลลาร์สหรัฐ
การเข้าสอบ TOEFL
ศูนย์สอบ TOEFL แบบ computer-based test ในประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่เพียงที่เดียวคือที่
Institute of International Education - Southeast Asia (IIE)
6th Floor, Maneeya Center North
518/3 Ploenchit Road
Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 0-2652-0653-4
โดยมีการจัดสอบ TOEFL ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์


หลักฐานที่จะต้องนำไปในวันสอบ TOEFL

เมื่อผู้สอบ TOEFL เดินทางไปถึงศูนย์สอบ สำหรับการสอบ TOEFL แบบ computer-based test จะต้องแสดงเอกสารต่างๆ ดังนี้
บัตรประจำตัวอย่างเป็นทางการ ที่มีรูปถ่ายของผู้สอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่
เบอร์ยืนยันการสมัคร ที่ได้รับเมื่อมีการนัดเวลาสอบ
ชื่อสถาบันการศึกษาและคณะที่ต้องการจัดส่งรายงานผลการสอบไปให้ โดยที่ทางศูนย์สอบ TOEFL จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ code lists ให้เลือก (ถ้ามี)
CBT Voucher (ถ้ามี)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ TOEFL สามารถดูได้จาก www.toefl.org

 
   
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Copyright © 2008-2013 Berlitz International, Inc. Design by Globalgate Consulting Co., Ltd.