Small Group Instruction การเรียนการสอนแบบกลุ่มขนาดเล็กมีประโยชน์ในการแบ่งประสบการณ์การเรียนกับ นักเรียนอีกสามท่านที่อยู่ในระดับเดียวกัน โปรแกรมกลุ่ม 4 คนนี้จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์ผู้สอนในค่าเรียนที่ประหยัดกว่าการ เรียนแบบตัวต่อตัว

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์