Group Instruction ให้ความคุ้มค่าในการเรียนการสอนอย่างสูง ประกอบด้วยนักเรียนในกลุ่ม 5 ถึง 6 คนในระดับที่คล้ายกันและมีเป้าหมายการเรียนเหมือนกัน และช่วยกันกระตุ้นการเรียนแก่กันและกัน เป้าหมายเพื่อการโต้ตอบสด และฝึกปฏิบัติร่วมกันในแต่ละเนื้อหา

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์