เมื่อองค์กรพัฒนาจากองค์กรระหว่างประเทศเป็นองค์กรนานาชาติและองค์กรระดับโลกอย่างแท้จริง ทักษะการสื่อสารที่จำเป็นจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

การสื่อสารทางธุรกิจไม่ใช่เพียงการสื่อสารเพื่อทำธุรกรรม แต่ยังได้กลายมาเป็นรูปแบบการสื่อสารเพื่อการอภิปรายที่ใหม่และหลายหลาย

หลักสูตรของโรงเรียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจแบร์ลิทซ์ (BBCS)

หลักสูตรที่ BBCS พัฒนาขึ้นจากทักษะภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมอบรม BBCS แบ่งหลักสูตรเป็นสามระดับ ได้แก่หลักสูตรพื้นฐาน หลักสูตรชั้นสูง และหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ แต่ละหลักสูตรจะพัฒนาทักษะที่จำเป็นทางธุรกิจทั้งสี่ด้าน ได้แก่การนำเสนอ การประชุม การเจรจา และภาวะผู้นำและการฝึกสอน โดยใช้เวลา 32 ชั่วโมงสำหรับการเรียนรู้และโปรแกรมที่สามารถปรับแต่งได้ และยังมีหลักสูตรเสริม ได้แก่ การเขียนเพื่อธุรกิจ การสื่อสารทางไกล และเทคนิคการโน้มน้าว

BBCS จะ:

  • ช่วยสร้างทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้พูดที่มิได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในเวทีธุรกิจสากล
  • ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประยุกต์ทักษะภาษาอังกฤษของตนในโลกธุรกิจจริง
  • ช่วยให้ผู้เข้าร่วมบอรมก้าวข้ามอุปสรรคใดๆ ที่กีดขวางต่อการทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการอบรมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยสมบูรณ์

แบร์ลิทซ์ให้คำมั่นในการเป็นพันธมิตรกับลูกค้า ในการจัดการอบรมซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าและสามารถเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เรามีหลักสูตรการอบรมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยสมบูรณ์สำหรับผู้อบรมของลูกค้าแต่ละราย เราจะหารือกับท่านเกี่ยวกับเป้าหมายในการสื่อสารเฉพาะและข้อกำหนดขององค์กร หลังจากนั้นเราจะร่างกำหนดการโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะของผู้อบรม เมื่อกำหนดการได้รับการอนุมัติ จะมีการพัฒนาหลักสูตรที่ประยุกต์ขึ้นจากสื่อขององค์กร เสริมด้วยกรณีศึกษาจากสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำเช่นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในขั้นตอนนี้ เราจะทำงานใกล้ชิดกับท่านในการขอรับคำแนะนำ และนำคำขอของท่านเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการอบรมที่น่าพอใจ โดยทั่วไปแล้ว หลักสูตรประยุกต์นี้จะจัดขึ้น ณ สถานปฏิบัติงานของลูกค้า โดยกลุ่มของผู้เข้าร่วมอบรมมีขนาดระหว่าง 4 ถึง 10 คน