The Cultural Navigator® เตรียมความพร้อมพนักงานของท่านสู่ตลาดสากล

ด้วย Cultural Navigator®ท่าน จะได้สัมผัสกับการวิเคราะห์และมุมมองเชิงลึกที่ทันต่อเหตุการณ์จากธุรกิจ ทั่วโลก และหัวข้อทางวัฒนธรรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของท่านในระดับสากล

The Cultural Navigator® ครอบคลุมเนื้อหาทางวัฒนธรรมและธุรกิจยุคใหม่เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้:

  • เตรียมความพร้อมให้พนักงานในโลกธุรกิจสากล
  • วิเคราะห์โลกธุรกิจในด้านบริหารและการดำเนินธุรกิจกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  • พัฒนาขีดความสามารถเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างและจัดการกับพันธมิตรและเครือข่ายในระดับสากล
  • ได้รับความรู้ด้านธุรกิจที่สำคัญในการประกอบธุรกิจกับวัฒนธรรมที่แตกต่างและภูมิภาคต่างๆ
  • เพิ่มความเข้าใจและลดช่องว่างความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม

The Cultural Navigator® ประกอบด้วยหกช่องทาง

 

1. ช่องทางสำหรับการประเมิน

การประเมินแบบออนไลน์ Cultural Orientations Indicator ® (COI)

คือการประเมินลักษณะทางวัฒนธรรมด้วยหลักการทางสถิติ ซึ่งจะชี้วัดลักษณะการทำงานของบุคคลนั้นๆกับ 10 มิติ ของวัฒนธรรม พร้อมทั้งยังเป็นเครื่องมือเปรียบเทียบในการวิเคราะห์ช่องว่างทางวัฒนธรรม โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินของท่านกับลักษณะทางวัฒนธรรมของประเทศหรือ ภูมิภาคอื่น

แบบประเมิน COI ใช้เวลาประมาณ 25 นาที และมีเมนูภาษาถึง 13 ภาษาได้แก่ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน ญี่ปุ่น โปแลนด์ อาหรับ โปรตุเกส รัสเซีย เกาหลี สเปน (สำหรับประเทศสเปน) และสเปน (สำหรับลาตินอเมริกา)

การประเมิน COI: เปรียบเทียบระหว่างผู้ใช้งานและทีมงาน

การเปรียบเทียบ COI ระหว่างผู้ใช้งาน – เครื่องมือวิเคราะห์ช่องว่างนี้ท่านสามารถเปรียบเทียบผลประเมิน COI ของ ตนเองกับผู้อื่นได้ ท่านสามารถเปรียบเทียบช่องว่างทางวัฒนธรรมกับผู้อื่นได้ถึงคราวละสิบคนในแต่ ละครั้ง พร้อมคำแนะนำในการลดช่องว่างระหว่างกัน

การเปรียบเทียบ COI กับทีม - ท่านสามารถสร้างทีม แล้วทำรายงาน COI โดยรวมของทีม และทำการเปรียบเทียบผลประเมิน COI ของตนเองกับสมาชิกในทีมที่เปิดเผยผลประเมิน COI ของพวกเขา

การประเมินผลการบริหารจัดการ

ประเมินความสามารถในด้านทักษะการบริหารจัดการ ซึ่งพิจารราจากผลประเมินของคุณ โดยการประเมินทักษะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มต่อไปนี้ (1) ทักษะที่เป็นจุดแข็ง (2) ทักษะปานกลาง (3) ทักษะ ที่เป็นจุดอ่อน แบบประเมินดังกล่าวจะช่วยเป็นแนวทางในการเรียนรู้และพัฒนาในฐานะผู้ บริหาร เช่นเดียวกับสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารใน Cultural Navigator® แหล่ง การเรียนรู้เหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้บนเว็บ ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะที่เป็นจุดอ่อนและทักษะปานกลางของท่าน ตามรายงานในแบบประเมินความสามารถในการบริหารจัดการของท่าน

 

2. ช่องทางเกี่ยวกับขอบเขตประเทศต่างๆ

ขอบเขตประเทศต่างๆ

อ้างอิงและแหล่งข้อมูลเชิงลึกมากกว่า 100 ประเทศ ซึ่งครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เวลา ประวัติศาสตร์ แผนที่ ลิงค์ที่มีประโยชน์ ความหลากหลาย การย้ายถิ่นฐาน การเดินทาง และรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารและการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัฒนธรรม สามารถใช้ COI เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมของประเทศ นั้นๆ เช่นเดียวกับสถานการณ์โลกและแบบทดสอบ สามารถทราบรายงานผลของการเปรียบเทียบกับประเทศนั้นๆ ได้ทันที และยังสามารถพิมพ์หรือบันทึกผลเก็บไว้ได้

การบริหารจัดการกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

คุณลักษณะ ดังกล่าวช่วยให้ท่านสามารถเปรียบเทียบและระบุข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง วัฒนธรรมของประเทศ และระบุความแตกต่างที่สำคัญของกระบวนการและการปฏิบัติได้

การต่อรองกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

คุณลักษณะนั้ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบและต่อรองความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ของประเทศและระบุความแตกต่างที่สำคัญของกระบวนการและการปฏิบัติได้

 

3. ช่องทางสถานการณ์จำลอง

สถานการณ์จำลองทางวัฒนธรรม

การจำลองสถานการณ์ทางวัฒนธรรมได้โดยตรงกับ TMC โดยผู้ใช้งานสามารถทดสอบ ทบทวนความรู้ และเรียนรู้ โดยการสร้างสถานการณ์จำลองแบบออนไลน์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการที่ หลากหลายยังประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ

สถานการณ์จำลองทางด้านการบริหารจัดการ

การจำลองสถานการณ์ทางด้านการบริหารจัดการได้โดยตรงกับ TMC โดยตรง โดยผู้ใช้งานสามารถทดสอบ ทบทวนความรู้ และเรียนรู้ โดยการสร้างสถานการณ์จำลองแบบออนไลน์ที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นทางด้านการ บริหารจัดการที่หลากหลาย

 

4. ช่องทางเครื่องมือ

เครื่องมือทางวัฒนธรรม

ฐานข้อมูลของ InfoPacks ประกอบ ด้วยข้อมูลและเครื่องมือที่ช่วยจัดการการบริหารจัดการในระดับสากล โดยออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม

เครื่องมือทางด้านการบริหารจัดการ

เครื่อง มือทางด้านการบริหารช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงประเด็นทางด้านการบริหาร ที่หลากหลาย หรือหัวข้อเช่นการอบรม การจัดการประเมินผลงาน และการให้คำแนะนำ ผู้ใช้งานสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาดังกล่าวได้ตามต้องการ เพื่อเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน และสามารถทำการฝึกและเรียนรู้ทักษะที่จะส่งผลกระทบได้ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ที่มาของแต่ละหัวข้อถึงผลกระทบที่ เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม และสามารถดาวน์โหลดเครื่องมือนี้นำไปใช้งานได้ทันที

 

5. ช่องทางการเรียนรู้

ชุดหลักสูตรการเรียนรู้นี้เน้นไปยังการพัฒนาแนวคิดและทักษะผู้นำในระดับสากล

  • หลักสูตรการปฏิบัติงานในระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพแบบผสมผสาน – แบบตัวต่อตัว ผ่านระบบที่สามารถเห็นกัน และแบบผสมผสาน
  • หลักสูตรการเรียนรู้แบบ SCORM - ครอบคลุมหลักสูตรวัฒนธรรมพื้นฐานในที่ทำงานและรวมถึงการใช้งานบนเว็บในโลกอนาคต

 

6. ช่องทางการแลกเปลี่ยน

ศูนย์ กลางในการขอรับคำแนะนำจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกของเรา เรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารในวัฒนธรรมที่แตกต่างและ องค์กรที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลที่จะคอยตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นและ ข้อขัดแย้งต่างๆ