การฝึกอบรมความเป็นผู้นำระดับโลกของแบร์ลิทซ์เป็นทางออกเพื่อการพัฒนาความสามารถที่เหมาะสมสำหรับผู้นำระดับโลกให้มีทักษะที่จำเป็นในการทำงานที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก

การอบรมนี้จะทำให้บุคลากรในทุกระดับขององค์กรมีการสื่อสารที่จำเป็น, มีความคล่องตัวท่ามกลางวัฒนธรรมที่แตกต่างรวมถึงทักษะความเป็นผู้นำองค์รวมที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการบรรลุตามวัตถุประสงค์ในสภาพแวดล้อมของโลกที่ซับซ้อนได้ การที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน แบร์ลิทซ์ - และลูกค้าจำนวนมากของแบร์ลิทซ์ - เข้าใจดีว่าเพียงแค่ทักษะทางด้านภาษานั้นยังไม่เพียงพอ

เมื่อทักษะทางด้านภาษากลายเป็นสิ่งจำเป็น จึงต้องให้ความใส่ใจกับทักษะในการสื่อสารในบริบทที่หลายหลาย การจัดการในรูปแบบต่างๆรวมถึงความเป็นผู้นำที่เพิ่มมากขึ้นอีกชั้นหนึ่ง

แบร์ลิทซ์นำเสนอการเรียนรู้ด้านภาษาและโปรแกรมทางด้านวัฒนธรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โปรแกรมของเรามุ่งเน้นไปที่สามองค์ประกอบที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเมื่อต้องดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ อันได้แก่: วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมระดับชาติและมุมมองของแต่ละบุคคล

การฝึกอบรมความเป็นผู้นำระดับโลกคืออะไร?

หากถามว่าบุคคลกลุ่มใดบ้างที่มีคุณลักษณะด้านความเป็นผู้นำตามบริบทต่างๆ เราขอแนะนำว่าคือบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 • สร้างวิสัยทัศน์
 • กำหนดเป้าหมายทั่วๆไป
 • มีทักษะในด้านการสื่อสาร
 • เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสร้างแรงงจูงใจและให้คำปรึกษา
 • มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีความเฉียบแหลมทางด้านธุรกิจและมีความรู้

อย่างไรก็ตามคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้จะทำให้เกิดความซับซ้อนและท้าทายมากขึ้นเมื่ออยู่ในระดับโลก ที่ซึ่งมีปัจจัยในเรื่องของภาษา รูปแบบการสื่อสารและวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้นำระดับโลกจะต้องสามารถที่จะดำเนินการทำหน้าที่เป็นผู้นำทีมที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีพื้นฐานด้านภาษา วัฒนธรรม จริยธรรม ศาสนา และการดำเนินการทางธุรกิจที่แตกต่างกันให้ประสบความสำเร็จ

ปัจจัยทางด้านลักษณะนิสัยของผู้นำระดับโลกคือความสามารถในการรับรู้ความหลากหลาย ทั้งการปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายนั้นๆ ควบคุมและนำเอาความหลากหลายต่างๆมารวมเข้าด้วยกัน การสร้างสรรค์ความสามารถของผู้นำระดับโลกทุกระดับในองค์กรถือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางด้านธุรกิจที่สลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

GLT Facilitator ชี้แนะการแก้ปัญหา (GLT Facilitator Led Solution)

แบร์ลิทซ์ช่วยให้ธุรกิจระดับโลกสามารถรับมือกับความแตกต่างและช่วยทำให้ความแตกต่างเหล่านั้นกลมกลืนเข้ากันได้เพื่อความสามาถสูงสุดในการลดความเสี่ยง อีกทั้งยังเพิ่มการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆพร้อมประสิทธิภาพอีกด้วย เรามุ่งเน้นที่ระดับของวัฒนธรรม 6 ระดับที่จะทำให้บริษัทของคุณสามารถดำเนินการไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางความท้าทายใดๆก็ตามซึ่งประกอบด้วย :

 • ระดับชาติ/ระดับสังคม – เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดที่เราจะต้องเข้าใจ “วัฒนธรรม” ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ/สังคม
 • ระดับกลุ่มอัตลักษณ์ทางสังคม – เป็นการอธิบายถึงวัฒนธรรมในแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ประชากรศาสตร์และจิตวิทยาSix Levels of Culture
 • ระดับองค์กร – แต่ละองค์กรก็จะมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองซึ่งเป็นการยากที่จะจัดการการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการและทีมงานที่เข้มแข็งในระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระดับสายงาน - การจัดการวัฒนธรรมการทำงานในสายงานภายในองค์กรถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน
 • ระดับทีมงาน - การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจถึงวัฒนธรรมของสมาชิกภายในทีม
 • ระดับบุคคล - บุคคลแต่ละคนมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง การดำเนินงานภายในองค์กรใดก็ตามพนักงานจะต้องได้รับการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทั้งในด้านของตัวบุคคลเองและทางด้านองค์กรอย่างสูงสุด

Facilitator ของเราจะชี้แนะเพื่อช่วยให้องค์กรมีขึดความสามารถในการแข่งขันให้เหมาะสมกับการทำงานในองค์กรระดับโลกในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

TMC, The Cultural Navigator®, The Cultural Orientations Indicator® และ การให้บริการของTMC ทั้งหมดเป็นส่วนประกอบของการแก้ปัญหาแบบบูรณาการของการอบรมความเป็นผู้นำระดับโลกกับแบร์ลิทซ์ หรือ Berlitz GLT และได้รับการรับรองเครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของ Training Management Corporation

GLT เว็บเบสต์โซลูชั่น

โปรแกรมเว็บเบสต์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวัฒนธรรม เตรียมความพร้อมพื้นฐานให้พนักงานสามารถทำงานในตลาดระดับโลกได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีมและสนับสนุนความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในองค์กร

TMC, The Cultural Navigator®, The Cultural Orientations Indicator® และ การให้บริการของTMC ทั้งหมดเป็นส่วนประกอบของการแก้ปัญหาแบบบูรณาการของการอบรมความเป็นผู้นำ ระดับโลกกับแบร์ลิทซ์ หรือ Berlitz GLT และได้รับการรับรองเครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของ Training Management Corporation

GLT Global Consulting

เครือข่ายทั่วโลกของแบร์ลิทซ์ประกอบไปด้วยที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน Facilitator และผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโสที่มีประสบการณ์เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำงานร่วมกับคุณในการให้คำปรึกษาและเรียนรู้การแก้ปัญหาที่จะช่วยการดำเนินกลยุทธ์ระดับโลกของคุณ

 

GLT Global Consulting

บูรณาการทางวัฒนธรรมในการควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ

เราได้ช่วยลูกค้าหลายรายสร้างแรงผลักดันในการควบรวมกิจการโดยผ่านการสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จทางด้านวัฒนธรรมองค์กร

ความหลากหลายในระดับสากลและรวมถึงการดำเนินเอากลยุทธ์มาใช้

บริษัทระดับโลกหลายรายได้พยายามเอาความหลากหลายในแรงงานของพวกเขาหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวแต่ก็ยังคงล้มเหลวทำให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของจุดแข็ง, มุมมองและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เราช่วยสร้างการรวมตัวทางด้านวัฒนธรรมให้เป็นพื้นฐานของการปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายที่มีอยู่สำหรับการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพิ่มผลผลิต และผลงานที่ดี

Global Outsourcing

หลายๆองค์กรมีการนำเอากลยุทธ์จากเอาท์ซอสมาที่ประสบกับความยากลำบากในการทำให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบของการทำงาน, การสื่อสาร, การวางแผนและดำเนินการตามโครงการที่วางไว้รวมทั้งการสร้างมาตรฐานการให้บริการลูกค้า เราจะให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวัฒนธรรมในองค์กรของลูกค้าเพื่อให้ข้ามผ่านความท้ายทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การร่วมค้าในระดับโลก

กิจการร่วมค้าระหว่างองค์กร ระดับสายงานและชาติ/ภูมิภาคถือเป็นความท้าทาย ถึงแม้ว่าผลประกอบการทางด้านการเงินจะทำให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายก็ตาม เราช่วยให้เกิดการพูดคุยแบบที่ไม่มีการตัดสินมาตีค่าใครที่เป็นที่มาของความเข้าใจผิด และนำเสนอโซลูชั่นกับการจัดระเบียบทางวัฒนธรรม

ความเป็นผู้นำในระดับโลกและการพัฒนาทีม

แบร์ลิทซ์ช่วยให้ผู้นำและทีมงานในระดับโลกได้ตระหนักถึงบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและผลกระทบที่จะได้รับกับทีม,สายงานและ / หรือองค์กร เรามุ่งเน้นใช้ประโยชน์จากความหลากหลายและการฝึกการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการฝึกการบริหารและการสร้างทีมงานที่จะช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถและสามารถบรรลุระดับในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น

TMC, The Cultural Navigator®, The Cultural Orientations Indicator® และ การให้บริการของTMC ทั้งหมดเป็นส่วนประกอบของการแก้ปัญหาแบบบูรณาการของการอบรมความเป็นผู้นำ ระดับโลกกับแบร์ลิทซ์ หรือ Berlitz GLT และได้รับการรับรองเครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาของ Training Management Corporation

end faq