การอบรม Cultural Orientation ช่วยให้พนักงานและผู้จัดการได้รับการพัฒนาทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน และนำไปสู่สภาพแวดล้อมธุรกิจแบบสากล

โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับ Cultural Orientation Model ซึ่งจะทำให้ผู้อบรมเข้าใจถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม เป็นการศึกษาถึงวัฒนธรรมของประเทศเช่นเดียวกับวัฒนธรรมอื่นๆ ได้แก่ ครอบครัว องค์กร ฯ ที่มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมในแต่ละบุคคล ด้วยความรู้นี้พนักงานจะสามารถเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ การสื่อสาร ความสัมพันธ์ และความร่วมมือได้เป็นอย่างดี

Cultural Orientation ในที่ทำงาน

รายละเอียดของหลักสูตร

โปรแกรมนี้มุ่งเน้นความเข้าใจถึงผลกระทบของวัฒนธรรมในที่ทำงาน จะมีการแนะนำ Cultural Orientation Model ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีผลกับการทำงานแบบสากล จะได้รับการวิเคราะห์วัฒนธรรมทั่วไปของประเทศ และผู้เข้ารับการอบรมยังได้ศึกษาถึงความพึงพอใจทางวัฒนธรรมเฉพาะของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมของครอบครัว วัฒนธรรมเจ้าภาพ วัฒนธรรมของสายอาชีพ และวัฒนธรรมองค์กร

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • เข้าใจและสามารถนำ Cultural Orientations Model (COM) ไปใช้ได้
 • ศึกษาผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมการปฏิสัมพันธ์ในที่ทำงานและกระบวนการทำงาน
 • แจกแจงวัฒนธรรมและความพึงพอใจของตัวเองได้
 • แยกแยะช่องว่างและพัฒนาแผนการเรียนรู้ต่อขีดความสามารถทางวัฒนธรรม

ผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม

ผู้จัดการและ/หรือผู้ร่วมงาน ทีมงานหรือกลุ่มทำงาน

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ทำการประเมินตัวบ่งชี้ด้านวัฒนธรรม (COI)

การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพข้ามวัฒนธรรม

รายละเอียดหลักสูตร

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน มีเป้าหมายที่ความท้าทายที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เหมาะสำหรับผู้บริหารและผู้ร่วมงานที่ทำงานด้วยกันแบบสากล สภาวะแวดล้อมที่เชื่อมกันกับทีมงาน การอบรมนี้จะเป็นการวิเคราะห์การทำงานร่วมกัน ความถูกต้องในการสื่อสาร และความมีประสิทธิภาพ ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมนี้นำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงและก่อเกิดความเข้าใจผิดและความขัดแจ้ง

เป้าหมายการอบรม

 • เปิดทัศนคติ ตระหนัก และเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสร้างการทำงานและความร่วมมือแบบสากล
 • เรียนรู้วัฒนธรรม 4 ประการในตัวบ่งชี้ทางวัฒนธรรมไปใช้ได้
 • ฝึกฝนและวางแผนการนำข้อมูลเชิงลึกทางวัฒนธรรมและทักษะที่จะสร้างและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบสากล

วัตถุประสงค์การอบรม

 • สร้างความเข้าใจและภาษาพื้นฐานถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน
 • นำรูปแบบของวัฒนธรรมไปอธิบายและบ่งชี้ปัญหาทางวัฒนธรรมมีผลกับประสิทธิภาพการทำงาน
 • ศึกษารายละเอียดขแงแต่ละวัฒนธรรมและผลกระทบ
 • เข้าใจถึงหัวใจการข้ามวัฒนธรรมและบ่งชี้กลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ระบุการหัวใจการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาต่อไป

ผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม

ผู้จัดการและ/หรือผู้ร่วมงาน ทีมงานหรือกลุ่มทำงาน

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ทำการประเมินตัวบ่งชี้ด้านวัฒนธรรม (COI)