ความหลากหลายในที่ทำงานอาจมีนัยสำคัญที่สามารถเป็นจุดแข็งขององค์กร และอาจเป็นความท้าทายได้เช่นเดียวกัน

หลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย และเน้นผู้นำที่มีส่วนร่วมจะช่วยให้นายจ้าง ผู้จัดการ และผู้บริหารเข้าใจถึงผลกระทบของความหลากหลายในที่ทำงานและเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการสร้างที่ทำงานเพื่อบทบาทของแต่ละบุคคล ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายและความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้นำที่เน้นการมีส่วนร่วม

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ช่วยสร้างเสริมให้ผู้บริหารทั่วโลกมีความตระหนัก ความรู้ และทักษะเพื่อพร้อมที่จะสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของบุคคลและกลุ่มออกมาโดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ มุมมอง และทัศนคติของแต่ละราย เพื่อประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ผ่านกรณีศึกษา กิจกรรม การอภิปราย สถานการณ์ในวีดีโอ และความคิดเห็นของบุคคล ผู้จัดการจะศึกษาเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายของที่ทำงานจากทั้งมุมมองระดับโลกและระดับท้องถิ่น โดยจะนำเป้าหมาย ความคาดหวัง และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายและการมีส่วนร่วมในองค์กรของท่านมาอธิบายและประยุกต์เข้ากับกรณีศึกษาและตัวอย่างเฉพาะ ผู้อบรมจะได้รับการฝึกทักษะที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพทั้งในระดับบุคคลและในระดับของการมีส่วนร่วม ผ่านทางกิจกรรมการสร้างทักษะที่มีการกำหนดเป้าหมาย หลักสูตรนี้ไม่เพียงจะเพิ่มความตื่นตัวเท่านั้น แต่ยังสร้างทักษะเฉพาะให้ผู้จัดการ สำหรับ (1) จัดการกับปัญหาในด้านความหลากหลายให้สอดคล้องกับปรัชญาและนโยบายขององค์กร และ (2) ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมของการมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร เช่นความเร็ว ประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม แรงบันดาลใจ และภาพลักษณ์ขององค์กร หลักสูตรนี้เป็นหัวใจหลักในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมขององค์กร และส่งเสริมความร่วมมือและประโยชน์ที่จะได้จากการทำงานร่วมกันขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • ศึกษาถึงความเกี่ยวข้องของการมีส่วนร่วมและความหลากหลายทั้งสำหรับตัวท่านเองและองค์กร
 • แนะนำและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะที่สำคัญสำหรับผู้นำแบบมีส่วนร่วม
 • ยึดมั่นต่อวัตถุประสงค์ของกลุ่มและการปฏิบัติเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
 • ระบุการปฏิบัติของท่านเพื่อการมีส่วนร่วม

ผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม

ผู้นำทุกระดับขององค์กร

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ทำการประเมินคุณลักษณะของผู้นำที่เน้นการมีส่วนร่วม (ILP)

หลักสูตรผู้นำและผู้บริหารสำหรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย

รายละเอียดของหลักสูตร

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการสองวัน เน้นการปฏิสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้ กระบวนการ และทัศนคติให้กับผู้จัดการและผู้ประสานงาน สำหรับการปฏิบัติงานท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับทีมงานทั้งในและต่างประเทศ ในสถานการณ์ดังกล่าว ความร่วมมือของทีมงาน การสื่อสารที่แม่นยำ และประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมสามารถทำให้ผลผลิตลดน้อยลง และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้ง ภาวะผู้นำที่เหมาะสมในวัฒนธรรมหนึ่ง อาจไม่มีประสิทธิภาพในวัฒนธรรมอื่นเนื่องจากสมมติฐานและความคาดหวังเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีมนั้นต่างกันไปตามบริบทขององค์กร และลักษณะและการวางตัวในวัฒนธรรมท้องถิ่น ผู้อบรมจะได้รับความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการที่วัฒนธรรมสามารถส่งผลกระทบต่อกระบวนการภายในทีมผ่านทางการปฏิบัติ ค้นหาทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารสำหรับทีมที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เครื่องมือสำหรับการสร้างกระบวนการสื่อสารที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานระดับโลก

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • สำรวจมิติทางวัฒนธรรมทั้งสิบประการ และความแตกต่างทางวัฒนธรรมรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของผู้บริหาร
 • เข้าใจพื้นฐานของการสร้างความสามารถทางวัฒนธรรมและทักษะหลักด้านวัฒนธรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารท่ามกลางสภาวะปกติและสภาวะที่เผชิญกับความท้าทาย
 • ระบุประเด็นที่ทีมที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมต้องเผชิญ ตามภูมิภาคที่ลูกค้าเลือก และพัฒนากลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 • ฝึกฝนการปฏิบัติงานในทีมอย่างมีประสิทธิภาพและทักษะการจัดการหน้าที่ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของทีม

ผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม

ผู้จัดการ และ/หรือผู้ประสานงาน ทีมหรือกลุ่มที่มีผลงานยอดเยี่ยม

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ทำการประเมินตัวบ่งชี้ด้านวัฒนธรรม (COI) แล้ว

หลักสูตรความสำคัญสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับพนักงานและผู้จัดการที่ต้องการสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบและความท้าทายของความหลากหลายของตลาดและแรงงานต่อองค์กร ทีมงาน และที่สำคัญคือบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคล หลักสูตรปฏิบัติการนี้จะชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่เกี่ยวกับความแตกต่างที่หลากหลายซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจและเชื่อมโยงเข้ากับแนวคิดด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วมขององค์กรในปัจจุบัน ผู้อบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นสำหรับความหลากหลายในที่ทำงาน เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมบางประการที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย และระบุถึงอุปสรรคของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ประเด็นความหลากหลายที่พบบ่อยและการศึกษาสถานการณ์และผู้อบรมจะระบุแนวคิด พฤติกรรม และทักษะ ที่จะนำไปสู่สภาพแวดล้อมแห่งการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อบรมจะทำการศึกษาทั้งภายในและภายนอกที่นำไปสู่ความท้าทายที่หลากหลาย และได้รับเครื่องมือและทักษะในการขจัดความขัดแย้งที่เกี่ยวข้อง และสร้างสังคมการทำงานและการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • อภิปรายเกี่ยวกับความหลากหลายและการปฏิบัติสำหรับความแตกต่าง
 • ศึกษาถึงสิ่งที่มีผลกระทบในที่ทำงาน
 • ระบุพฤติกรรมและการปฏิบัติของบุคคลเพื่อให้มีส่วนร่วมมากขึ้น
 • สร้างคำมั่นสำหรับการปฏิบัติส่วนบุคคล

ผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม

ผู้นำทุกระดับขององค์กร

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ทำการประเมินคุณลักษณะของผู้นำที่เน้นการมีส่วนร่วม (ILP)