ช่วยให้มืออาชีพของท่านพบกับความท้าทายในการทำธุรกิจในตลาดโลก หรือในบางประเทศ หรือภูมิภาค

หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ในเชิงปฏิบัติกับผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการทำงานกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นผู้นำองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การทำธุรกิจในตลาดโลก

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะสร้างขีดความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน การบริหาร และการเป็นผู้นำในหลากหลายวัฒนธรรมและภูมิภาคให้กับบุคคลและทีมงาน หลักสูตรนี้มีเป้าหมายในการชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของวัฒนธรรมต่อการสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ มารยาททางธุรกิจ และลักษณะการบริหาร ผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษาโมเดลที่เน้นในด้านวัฒนธรรม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเมื่อต้องทำธุรกิจในบางประเทศหรือในระดับโลก ผู้อบรมจะได้รับแบบประเมินด้านวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งจะใช้ในระหว่างการอบรม เพื่อค้นหาช่องว่างและฝึกการปรับตัวให้เข้ากับแต่ละวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง หัวใจหลักของหลักสูตรนี้คือเพื่อให้ผู้อบรมได้รับการฝึกในสถานการณ์จำลอง โดยให้สัมผัสกับบรรยากาศทีมงานระดับโลก และประยุกต์ทักษะและเทคนิคต่างๆเมื่อต้องปฏิบัติงานร่วมกับวัฒนธรรมอื่นๆ

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • เข้าใจโลกาภิวัฒน์และสามารถวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มและความท้าทายของตลาดโลกได้
 • เพิ่มระดับความรู้ความสามารถของท่านในการสร้างและบริหารพันธมิตรและเครือข่ายระดับโลก
 • สร้างความตระหนักในด้านวัฒนธรรมเพื่อปรับพฤติกรรมและสร้างความร่วมมือในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 • เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นและเรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรม
 • ได้รับเครื่องมือและเทคนิคเพื่อปิดช่องว่างทางด้านวัฒนธรรม
 • ประยุกต์ทักษะการทำธุรกิจเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้ที่เหมาะเข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบทำงานในระดับสากล

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ทำการประเมินตัวบ่งชี้ด้านวัฒนธรรม (COI)
 • ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ COI บนเว็บ
 • อ่านสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาล่วงหน้า : การดำเนินธุรกิจในตลาดโลก

การทำธุรกิจใน … (สามารถเลือกได้ 14 ประเทศ)

รายละเอียดของหลักสูตร

การทำธุรกิจใน … (ประเทศ, ภูมิภาค) ช่วยสนับสนุนมืออาชีพที่จะต้องปฏิบัติงานในภูมิภาคหรือประเทศใหม่ และจำเป็นต้องใช้ทักษะในการทำงานกับต่างวัฒนธรรมและคงความมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความตระหนักและความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางธุรกิจ สังคม และการตลาด ผู้อบรมจะได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสังคมร่วมสมัยของแต่ละประเทศ เช่นเดียวกับธรรมเนียมปฏิบัติและมารยาททางธุรกิจ ซึ่งผู้อบรมจะสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่นมีความระมัดระวังในด้านวัฒนธรรม การปรับตัว และบริบทของวัฒนธรรม ทักษะเหล่านี้จะได้รับการฝึกฝนในรูปแบบของการสร้างความสัมพันธ์ การนำเสนอ การเจรจา การทำงานร่วมกันเป็นทีมและการสร้างความร่วมมือ การใช้ภาวะผู้นำ การบริหารประสิทธิภาพ การขาย และการตลาด

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • เพื่อสร้างการรับรู้และความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในประเทศ
 • ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางสังคมและธุรกิจของประเทศนั้นๆ
 • ระบุช่องวางทางวัฒนธรรมระหว่างบุคคลและประเทศที่กำหนด
 • ประยุกต์ทักษะทางวัฒนธรรมให้เข้ากับวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจภายในประเทศหรือภูมิภาค
 • สร้างแผนการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจง

ผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบทำงานในระดับสากล

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ทำการประเมินตัวบ่งชี้ด้านวัฒนธรรม (COI)
 • ทำการทำธุรกิจใน …. (ประเทศ) บนเว็บ