เมื่อสมาชิกในทีมเข้าใจวัฒนธรรมของเพื่อนร่วมทีม พวกเขาสามารถใช้สิ่งเหล่านั้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมที่ต้องทำงานด้วยกันแบบไร้พรมแดน ทั้งแบบการปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้าเพียงเล็กน้อยหรือไม่เลย เนื้อหาและการปฏิบัติงานจะเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างวัฒนธรรม และการบริหารทีมงานระดับโลก หลักสูตรนี้จะช่วยให้ทีมงานมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้นำสามารถบริหารและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม และเพิ่มการติดต่อสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

ผู้นำทีมระดับโลก

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความรู้ แนวคิด และทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมระดับโลก เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้อบรมจะเข้าใจลึกซึ้งว่าวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานในทีมได้อย่างไร จะได้รับทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารงานท่ามกลางความหลากกหลายวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เครื่องมือสำหรับการสร้างกระบวนการสื่อสารที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานระดับโลก การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ภาวะผู้นำที่เหมาะสมในวัฒนธรรมหนึ่งอาจไม่มีประสิทธิภาพในวัฒนธรรมหนึ่ง อันเนื่องมาจากสมมุติฐานและความคาดหวังเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีมนั้นต่างกันไปตามบริบทขององค์กร และลักษณะและการวางตัวในวัฒนธรรมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • เป็นผู้นำและ/หรือมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกอันทรงประสิทธิภาพของทีมระดับโลก
 • ศึกษาลักษณะของทีมที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม และระบุอุปสรรคของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจหัวใจของการพัฒนาทีม และสามารถถ่ายทอดนำไปใช้ให้กับทีมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 • อยู่บนบรรทัดฐานของภูมิภาคที่ลูกค้าเลือก โดยการวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและพัฒนากลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 • ฝึกฝนการปฏิบัติงานในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นทักษะการบริหารทีมที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมและการจัดการประชุมทั้งแบบเห็นหน้าและทางไกล

ผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบทำงานในระดับสากล

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ทำการประเมินตัวบ่งชี้ด้านวัฒนธรรม (COI)

หลักสูตรผู้นำและผู้บริหารสำหรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย

รายละเอียดของหลักสูตร

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการสองวัน เน้นที่การมีปฏิสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้ กระบวนการ และทัศนคติให้กับผู้จัดการและผู้ประสานงาน สำหรับการปฏิบัติงานท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับทีมงานทั้งในและต่างประเทศ ในสถานการณ์ดังกล่าว ความร่วมมือของทีมงาน การสื่อสารที่แม่นยำ และประสิทธิภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมสามารถทำให้คุณภาพลดลง และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้ง ภาวะผู้นำที่เหมาะสมในวัฒนธรรมหนึ่งอาจไม่มีประสิทธิภาพในวัฒนธรรมหนึ่งสืบเนื่องมาจากสมมุติฐานและความคาดหวังเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีมนั้นต่างกันไปตามบริบทขององค์กร และลักษณะและการวางตัวในวัฒนธรรมที่มีอยู่ ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจลึกซึ้งว่าวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานในทีมได้อย่างไร จะได้รับทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารงานท่ามกลางความหลากกหลายวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เครื่องมือสำหรับการสร้างกระบวนการสื่อสารที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับบรรยากาศการทำงานกับทีมงานระดับโลก

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 • สำรวจมิติทางวัฒนธรรมทั้งสิบประการ และความแตกต่างทางวัฒนธรรมรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ของผู้บริหาร
 • เข้าใจพื้นฐานของการพัฒนาความสามารถทางวัฒนธรรมและทักษะหลักด้านวัฒนธรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานในสภาวะปกติและสภาวะที่เผชิญกับความท้าทาย
 • อยู่บนบรรทัดฐานของภูมิภาคที่ลูกค้าเลือก โดยการวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและพัฒนากลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 • ฝึกฝนการปฏิบัติงานในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการจัดการความขัดแย้งและทักษะการจัดการ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของทีม

ผู้เข้าอบรมที่เหมาะสม

ผู้จัดการ และ/หรือผู้ประสานงาน ทีมหรือกลุ่มที่มีผลงานยอดเยี่ยม

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ทำการประเมินตัวบ่งชี้ด้านวัฒนธรรม (COI)