คอร์สเตรียมตัวเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์ ประเทศไทย ขอนำเสนอคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อส่งมอบทักษะในการเรียนรู้และทำความเข้าใจในการเรียนการสอนของชั้นเรียนที่สอนเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ที่สถาบันสอนภาษาแบร์ลิทซ์เราเชื่อว่า นักเรียนของเราควรได้เรียนภาษาในแนวทางที่เป็นประโยชน์กับชีวิตจริงของพวกเขา มีความสัมพันธ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของแต่ละบุคคล และสร้างสรรค์ขึ้นมาจากประสบการณ์ในชีวิตจริงที่พวกเขาต้องพบเจอ

English for Academic Preparation นำเสนอโอกาสการเรียนที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นเพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรู้และได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง การเรียนการสอนผ่านหนังสือที่คัดสรรแล้วอย่างดีช่วยให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้การจดโน๊ตในขณะฟังการสอน ได้ฝึกฝนการนำเสนอหน้าชั้นเรียน ได้เรียนรู้การอ่านบทความอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ การเขียนเรียงความ พร้อมไปกับทักษะที่แสนจะท้าทายอื่นๆ

จุดเด่นของคอร์สนี้คือการออกแบบคอร์สเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนแต่ละคน โดยอาศัยขั้นตอนการวิเคราะห์หาความต้องการของนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร หลังจากนั้นนักเรียนจะได้รับการทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษา พร้อมกับการวิเคราะห์ หาความต้องการทางด้านวิชาการที่แท้จริงจากคุณครูผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ช่วยให้ทีมงานของเราสามารถวิเคราะห์หาเป้าหมายของนักเรียน และนำไปสู่การออกแบบวิธีการเรียนการสอนและการเลือก ใช้โปแกรมเรียนที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน

Academic Writing in English นำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้แบบเข้มข้นซึ่งมีประโยชน์ต่อการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนผ่านหนังสือที่คัดสรรแล้วอย่างดีช่วยให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับหัวข้อบทความที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้การสรุปใจความสำคัญของบทความหรือแม้กระทั่งการเขียนบทความด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนบางคนอาจสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วจนสามารถเขียนรายงานและบรรณานุกรมเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง หนังสือที่เราเลือกใช้แบ่ง ออกเป็น ระดับกลาง ระดับกลางขั้นสูง และระดับสูง

จุดเด่นของคอร์สนี้ก็เช่นกัน คือการออกแบบคอร์สเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนแต่ละคน โดยอาศัยขั้นตอนการวิเคราะห์หาความต้องการของนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตร หลังจากนั้นนักเรียนจะได้รับการทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษาพร้อมกับการวิเคราะห์หาความต้องการทางด้านวิชาการที่แท้จริงจากคุณครูผู้เชี่ยวชาญ ตามด้วยการให้นักเรียนทดลองเขียนเรียงความเพื่อวิเคราะห์หาระดับทักษะทางการเขียนของนักเรียนในปัจจุบัน ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ช่วยให้ทีมงานของเราสามารถวิเคราะห์หาเป้าหมายของนักเรียน และนำไปสู่การออกแบบการเรียนการสอนและการเลือกใช้โปแกรมการเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนได้

โดยสรุปแล้ว English for Academic Preparation และ Academic Writing in English คือหลักสูตรที่ออกแบบสำหรับนักเรียนแต่ละบุคคล โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับทักษะทางภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัย